tnews.co.nz
Tuku ke mole 'ene mo'uí, kae fakahaofi ki'i tamasi'i ta'u 13
Naʹe mālōlō ha matāpule taʹu 30 mei Teʹekiu ko haʹane melemo ‘i he matātahi Fotuá ‘i Kalaʹaú tupu mei haʹane feinga ke siʹi kaufakiʹi ki ‘uta ha kiʹi tamasiʹi taʹu 13 naʹe tafia ‘e he ‘aú. Ko e meʹa eni naʹe hoko ‘i he ‘aho Pulelulu 14 ‘o Tīsemá lolotonga ha kemi fakafeohi ‘a eRead More