tnews.co.nz
Mate melemo ki'i leka ta'u 9 fihia he 'āhanga mei Tu'anekivale ki Hōlevá
Naʹe pekia ha kiʹi tamasiʹi taʹu 9 mei Tuʹanekivale, Vavaʹu ko e tupu eni mei haʹane melemo ‘i he ‘āhanga ‘oku ne fehokotaki ‘a Tuʹanekivale mo Hōlevá ‘i he efiafi Pulelulu 14 ‘o Tīsemá. Naʹe fakahā ‘e he taha ‘o e fāmilí ki he Keleʹá, ko e hingoa ‘o e pekiá ko Penisimani ‘Uhila peaRead More