tnews.co.nz
SOME COME TO THE HOUSE WITH ANGRY HEARTS - SAYS HON. POHIVA TU'I'ONETOA
FROM KELE’A NEWSPAPER: Omi pē ni‘ihi ki Fale Alea mo e loto tāngiá ‘ikai fiema‘u ‘enautolu e langafonuá! Na‘e fakahā ‘e he Minisitā Polisi lolotongá, Dr Pōhiva Tu‘i‘onetoa ‘a ‘ene fakama‘ala‘ala ki he ngaahi tukuaki‘i kuo tufaki ‘i he ngaahi kautaha ongoongó ‘o fekau‘aki eni mo e pa‘anga ‘ovataimi na‘e totongi ki he kaungāué ‘aRead More