tnews.co.nz
Tō folofola e Tama Tu’í ke fakapapau’i ‘oku mahu mo lelei ‘a e ma’u‘anga me’atokoní; faka’ali’ali ngoue Ongo Niua 2015
MEDIA RELEASE (‘Aho 7 ‘o ‘Aokosi, 2015) “ ‘Oku ‘ikai ha tu’utāmaki he kuo malava pē he Vahefonuá ni ‘a e fakaakeake ‘i he vaha’a taimi ko ení, ko ia ai ‘oku ou poupou ko e kelekelé ‘e lava pē ke ngāue’i ke fakakakato ‘a e fiema’u me’atokoní pea toe malava ke toe hoko koRead More