threeshadows.cn
Immeasurable: 2016 the 8th Three Shadows Photography Award Exhibition | 9 April - 3 June 2016
Host : Three Shadows Photography Art Centre Exhibition Directors : RongRong & inri Curator : Chen Shen Opening and Announcement : 3 pm, April 9, 2016 Duration: April 9, 2016-3 Jun 3, 2016 Finalists Chen Wenjun & Jiang Yanmei, Dong Yuxiang, Gao Lei, Gao Yutao, Guo Yilin, Huang Yang, Huang...