themoneyglory.com
L'efecte iPad
Com la sortida de l'iPad al mercat afecta, de manera explosiva, la cotització de les accions d'Apple