tazad.ir
من
نزدیک ترین جا به خودم -توی اینترنت- اینجاست هرچند نه من همه ی اینها هستم و نه همه ی اینها من… توی زندگیت بیشتر از تضاد با چی درگیری؟!‏…