tazad.ir
من به اندازه زیبایی تو غمگینم
در میان من و تو فاصله هاست گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری می توان از میان این فاصله ها را برداشت دل من با دل تو هر دو بیزار از این فاصله هاست…