tazad.ir
دوست
و من گفتم نظر من این نیست ضمنن اعتقاد به جایگزین شدن آدم و دوستی ندارم… خلاصه که آره ابدی نیست اما به نظرم هرکس که میاد تو زندگی ت، یه تیکه از زندگی ت رو میسازه و وقتی میره یه تیکه از زندگی ت…