tazad.ir
۸۰۲: انتخاب
تو زندگی یه وقت هایی هست که آدم باید انتخاب کنه بین چیزهایی که میخواد و چیزهایی که احتیاج داره