tazad.ir
دیالوگ
آیا خود او… خود واقعی او، کافی بود؟ این بار جادویی نبود که کمکش کند شاید این بزرگ‌ترین مخاطره‌ای باشد، که ما به آن دست می‌زنیم اینکه ما را آن طور که هستیم، ببینند ——- یکی از کنایه…