tazad.ir
داستان کوتاه!
یه روزی آدمای دنیا تصمیم گرفتن فقط در مورد چیزای خوب حرف بزنن و از اون به بعد سکوت بر جهان حاکم شد