tazad.ir
از آیین های خون پاک آریایی
زر زدن نه تنها آیینی مختص مسئولین نبوده، بلکه ایرانیان از زمان های کهن این امر خطیر را جزئی از مهمترین وظایف خود ميدانستند از این روی در شروع هر سال جدید و به عنوان اولین وظیفه ی هر سال، تمام کار و…