tazad.ir
آموخته ام که
دانشگاه تنها چیزی رو که خوب یادم داد این بود که لازم نیست درست بازی کنی تنها کافی ِ که نتیجه ی خوبی بگیری