tazad.ir
۵۵۹
پشتکار یعنی سیزده روز پشت هم تصمیم بگیری درس بخونی ولی هیچی نخونی!‏