tazad.ir
شل کن
آدما کم کم وارد زندگیت میشن اما یکدفعه ازش خارج میشن شاید اینجوری بهتره، هرچند دردش بیشتره، اما جاش نمیمونه شایدم اینجوری بد تره، دردش کمتره، اما جاش میمونه پ ن : یه چنتا پست هستن که این چند وقته ت…