tazad.ir
افطاری
مهمون نعمته اما آدم رو از بقیه نعمت ها میندازه! احتمالن یه چیزیه مثه زن