tazad.ir
یه روز خوب میاد…‏
یه روز یه ملتی بودن که همه چیز براشون آرزو بود همه چیز براشون آرزو شده بود…