tamilwealth.com
கண்களில் வீக்கம் ஏற்பட்டால் என்ன செய்யலாம்!!
உடல் உறுப்புகளில் மிக முக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு உறுப்பு கண் மட்டுமே. கண்ணில் வீக்கம் ஏற்பட காரணமும் அதனை