sutenm.com
E-Commerce : Sutenm.com
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce หรือ E-Commerce) สามารถเริ่มต้นได้ง่าย เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีหนังสือ หน่วยงาน เว็บไซต์ หรือ Forums ต่างๆ มากมายให้ความรู้ ซึ่งสื่อเหล่านั้นก็มักจะกล่าวถึง ทางเลือก, รูปแบบการทำ, ประโยชน์, ข้อดีข้อเสีย, เทคนิคการทำให้ประสบความสำเร็จ, การทำการตลาด อื่นๆ ใดๆ สิ่งที่ทำให้ E-Commerce นั้นเป็นที่นิยมนั้นมีหลายปัจจัยดังต่อไปนี้ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการสนใจทำธุรกิจ E-Commerce เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ช่วยให้ผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าออกไปโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนการทำร้านค้าได้ ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเฝ้าตลอด หากคุณมีร้านค้าที่ต้องวางสินค้าจำหน่ายแล้ว นอกจากค่าใช้จ่ายในการดูแลร้านของคุณที่สูง หากร้านใหญ่ก็ต้องมีพนักงานขายที่คอยบริการลูกค้า การนำสินค้าเข้ามาอยู่ในรูปแบบ E-Commerce นั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเฝ้าร้านได้ ร้านเปิดตลอดเวลา ตราบใดที่เว็บไซต์ของคุณยังออนไลน์อยู่นั้น ลูกค้าสามารถเข้าร้ามค้าออนไลน์ของคุณได้เสมอ คุณไม่จำเป็นต้องปิดร้าน ลูกค้าก็สามารถดูข้อมูลสินค้า บริษัท ร้านค้า ของคุณได้ สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Target Groub) ได้ตรงตามต้องการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกสื่อที่จะช่วยทำการตลาดให้ตรงต่อความต้องการของคุณ และตรงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ อาทิ Social Network, … Continue reading "E-Commerce"