sutenm.com
Breadcrumbs • Sutenm.com
Breadcrumb คือ Navigator interfaces ที่บอกตำแหน่งที่อยู่ภายในเว็บไซต์ มีโครงสร้างแบบลำดับชั้น ซึ่งระบุถึงตำแหน่งปัจุบัน ตำแหน่งสูงกว่าและตำแหน่ง Root ของ Domain (หน้าแรก) เอาไว้ ประโยชน์ของ…