sutenm.com
แก้ปัญหา IE 9 ไม่สามารถ Download File ได้ • Sutenm.com
เมื่อเราหลังจากที่ลง Window เสร็จทุกครั้ง Browser ตัวแรกที่จำเป็นต้องใช้งานก็คือ Internet Explorer (IE) เป็นมาตรฐานเสมอ ซึ่งหลายๆ คนจะเจอบ่อยมากๆ ปัญหา IE ไม่สามารถ Download ไฟล์ได้ หรือ Download…