sutenm.com
หลักการเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนขายของ LAZADA • Sutenm.com
วิธีการลงทุน การเริ่มต้นขายสินค้าจะต้องลงทุนซึ่งการลงทุนผมอยากแบ่งเป็น 2 ส่วน คือเรื่องเงินลงทุนและเวลาที่ใช้ลงทุน 1.1 เงินทุน…