skylife360.com
親子學術台—港島蒙特梭利國際幼稚園
蒙特梭利教育,對於小朋友成長嘅自主性、社交及溝通能力等等,都有好大幫助!係港島蒙特梭利國際幼稚園呢間學校,小朋友所學到嘅,除咗常規知識外,仲可以學到好多生活技能添! source…