sikhiart.com
New Painting – Bhai Vir Singh ji
Bhai Vir Singh ji’s works have rejuvenated Punjabi writing and have heavily influenced the Sikh psyche many generations after him. Sikh art of Bhai Vir Singh ji is so rare that artist Bhagat…