saranitus.com
เพิ่ม Azure AD User เข้ากลุ่ม Local administrators บน Windows 10
หลังจาก เพิ่มเครื่องพีซี Windows 10 เข้า Azure Active Directory (AD) แบบ Free subscription ของ Office 365 จะทำให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้งานเครื่องพีซีดังกล่าวด้วยบัญชี Office 365 ของตนเองได้…