saranitus.com
การตั้งเวลาการซิงค์เวลา Windows 10
ตามปกติแล้ว Windows 10 จะทำการซิงค์เวลากับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลา (Time Server หรือ NTP Server) โดยอัตโนมัติทุก 604800 วินาที ซึ่งเท่ากับทุก 7 วัน แต่ถ้าหากต้องการให้ Windows 10 ทำการซิงค์…