rosedanismanlik.com
قبولی کل دانشجویان موسسه رز در آزمون یوس دانشگاه استانبول - خدمات مشاوره رُز | Rose Consultancy Co.
خدمات مشاوره رز - راهنمای زندگی در استانبول - خدمات املاک، اقامت، تحصیل، ثبت شرکت و تجارت برای فارس و کرد زبانان