rojikurd.net
پناهجوی ایرانی که تقاضای پناهندگیش در آلمان رد شده، خود را با زنجیر به نرده پل شهر “کلن” بست | HANA هانا
HANA هانا