reformedbeginner.net
海德堡要理问答课程13:圣洗礼(一)69-73问 | 改革宗初学者
https://youtu.be/G3g31HKKl9k 《海德堡要理问答》第十三课百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1bsu6wXaj6wm29b5v279Gug提取码:0tfv 主讲人:王一 加州西敏神学院(Westminster Seminary