raiot.in
Cuz it’s Shillong liah!
NO TRANSLATIONS! Cuz' it is SHILLONG liah!!!