radiohey.com
老人看春天吶喊 (二)
1999年,傑克工作室見春天吶喊有利可圖,與原場地(原本春天吶喊位在墾丁大街旁,高山青旅館隔壁的空地上)主人連…