quickpconline.com
WD Red ฮาร์ดดิสก์สีแดงที่เกิดมาเพื่อ NAS
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?!? จุดที่ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความจุไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานเก็บข้อมูลซะแล้ว หากมองย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน มีฮาร์ดดิสก์ความจุขนาด 1 กิกะไบต์ใส่ไว้ในเครื่องคอม…