quickpconline.com
แคสเปอร์สกี้ แลป เผย วัยรุ่นมักทำสมาร์ทโฟนหาย แถมกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ของแฮ็กเกอร์
ในปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เป็นวัยรุ่นจำนวนมากกว่า 1 ใน 4 ทำดีไวซ์สูญหาย (17%) และถูกโจรกรรม (13%) ซึ่งผู้ใช้งานจำนวน 1 ใน 3 เข้าถึงบัญชีออนไลน์ไม่ได้ และต้องทนทุกข์จากการที่ข้อมูลส…