phungdesign.com
Ăn xong rồi tính!
1 canh, 2 canh lại 3 canh, không biết Bác Hồ cảm thấy sao chứ tôi không ngủ được là tôi đừ gần chết, chưa bao giờ bị mất ngủ như hôm na...