pak-fan.com
channel - سنجش بافت در فرآورده های آردی
موارد استفاده دستگاه سنجش بافت در محصولات نانوایی، کیک و شیرینی، بیسکوئیت و کراکر • امکان بررسی میزان نرمی بافت کیک ها و کلوچه ها پس از پخت یا بعد از دوره های زمانی خاص برای بررسی میزان بیات شدن و تغییرات بافت در اثر از دست رفتن رطوبت در طول زمان. • امکان بررسی