pak-fan.com
آزمون سدیمانتاسیون
آزمون سدیمانتاسیون برای پی بردن به کیفیت پروتئین و گلوتن گندم، علاوه بر اندازه‌گیری کمی پارامترهای مذکور می‌بایست کیفیت آرد حاصل از گندم را مورد سنجش قرار داد. اگر پروتئين‌هاي گلوتن در آب يا محلول‌هاي شيميايي رقيق قرار بگيرند، آب جذب کرده و متورم مي‌شوند و حجم ذرات متورم شده‌ی آرد معيار کميت و