osaka-ue.ac.jp
大阪経済大学 (公財)大学基準協会による認証評価の結果(2017年度)
【大阪経済大学】(公財)大学基準協会による認証評価の結果─適合と認定をご案内いたします。