nomadwarmachine.co.uk
Why I write
I write because I’m happy I write because I’m angry I write because I’m sad I write because I care I write because I can I write because I can’t not I write because I’…