nlpvietnam.edu.vn
Vận dụng quy tắc 80/20
Quy tắc 80/20 được xem là một trong những quy tắc đầy đủ nhất bản chất của khái niệm quản ký thời gian và cuộc sống.