nifwatch.org.il
האם אתם יודעים איזה ארגון זר חותר נגד הדמוקרטיה ונגד חיילי צה''ל?'
לא תאמינו... "הקרן לישראל חדשה" היא ארגון פוליטי זר הפועל נגד הדמוקרטיה ונגד חיילי צה"ל. חותמים היום ודורשים מהממשלה לבלום את מי שחותר תחתינו מבפנים.