ngonluanho.net
tin tưởng vào Chúa
Vậy hôm nay và luôn mãi trong suốt cuộc sống, chúng ta hãy xin Chúa thực thi chương trình của Ngài nơi mỗi người chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta biết thân phận mình, biết sự giới hạn của mình, để chúng ta luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa.