ngonluanho.net
ngọn lửa nhỏ: con đường yêu thương kỳ diệu
Mừng mầu nhiệm Chúa chịu phép rửa là tán dương tình thương của Chúa, một tình thương vô biên và diệu kỳ.