ngonluanho.net
ĐƯỜNG GIÊSU
Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho con biết đi trong con đường của Người.