ngonluanho.net
CHỦ CHĂN ĐI TRƯỚC VÀ ĐOÀN CHIÊN THEO SAU
Xin hãy đặt trót niềm tin tưởng vào Chúa, Người chủ chăn tốt lành, Ngài sẽ lo liệu tất cả nếu chúng ta nương cậy nơi Ngài như một con chiên bé nhỏ.