ngonluanho.net
Ánh Sáng Thế Gian
"Các con là ánh sáng thế gian". Đây không còn là một vinh dự để khoe khoang nhưng là một trách nhiệm, một bổn phận không thể tránh được, nếu người đồ đệ của Chúa Giêsu muốn sống đức tin của mình một cách đích thực. Đức tin Kitô phải là một đức tin sống động nhờ, và qua bởi đức ái, Đức tin không thể nào tách rời ra khỏi việc làm.