ngonluanho.net
Hãy thật tình ăn năn trở về với Chúa
Sau khi phạm tội, nếu ta thật tình ăn năn trở về với Chúa, ta sẽ được Chúa thứ tha.