ngonluanho.net
Có Quyền Lực Mà Thiếu Khôn Ngoan Thì ...
Thế rồi mặc cho nhà sư giải thích, các môn đệ vẫn khẩn khoản xin ông nói cho họ nghe. Cuối cùng, ông đành chiều lòng các đệ tử mà thì thầm bên tai họ lời thần chú linh thiêng quan trọng đó, và yêu cầu họ phải hết sức thận trọng khi dùng.