ngonluanho.net
10 Điều Đức Phật Dạy
Bởi vậy, Đức Phật dạy: - Lấy bệnh khổ làm thuốc thần - Lấy hoạn nạn làm giải thoát - Lấy khúc mắc làm niềm vui - Lấy ma quân làm bạn đạo - Lấy khó khăn làm thích thú - Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ - Lấy người chống đối làm nơi giao du - Coi sự thi ân như đôi dép bỏ đi - Lấy sự xả lợi làm vinh hoa - Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh. -