ngonluanho.net
cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn
“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Hôm nay, bạn đã sẵn sàng “cho đi”?